a subsidiary of Tallink Grupp
Open navigation Search
Close navigation

Rezervē numuru Atcel vai labo savu rezervāciju šeit

1

2

3

4

IEVADS

Šī privātuma politika (turpmāk — „Privātuma politika”) attiecas uz TLG Hotell Latvija Sia (turpmāk — „Tallink Hotels”), un šī politika sniedz informāciju par veidiem, kuros Tallink Hotels apstrādā tā rīcībā esošos klientu un citu datu subjektu personas datus.

Apstrāde, šīs Privātuma politikas kontekstā, ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, ar automatizētu līdzekļu palīdzību vai bez tiem, piemēram, apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana pārsūtot, izplatīšana vai citāda pieejamības nodrošināšana, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; jebkura ar personas datiem veikta darbība.

Personas dati, šīs Privātuma politikas kontekstā, ir jebkura informācija, kas saistīta ar datu subjektu un ko var izmantot, lai tieši vai netieši identificētu personu, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai saziņas adrese.

Tallink Hotels galvenā prioritāte ir klientu apmierinātība. Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, kā arī pareizu visu līgumattiecību un juridisko pienākumu izpildi, Tallink Hotels apstrādā klientu personas datus saskaņā ar šajā Privātuma politikā un piemērojamos tiesību aktos noteiktajiem principiem. Atbilstīgas personas datu apstrādes pieejamība ļauj Tallink Hotels nodrošināt precīzu un ātru klientu apkalpošanu, tādējādi ir paredzams, ka tiks ievērotas Tallink Hotels klientu intereses.

Šī Privātuma politika neattiecas uz anonīmas informācijas vai informācijas par juridiskām personām apstrādi un neaizsargā to.

1. PERSONAS DATU PĀRZINIS, APSTRĀDĀTĀJI UN DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

Personas datu pārzinis
Pārziņa nosaukums: OÜ „TLG Hotell”
Uzņēmuma reģistrācijas kods: 10952552
Adrese: Sadama 11a, 10111 Tallina, Igaunija
Kontaktinformācija: tālrunis: +372 630 0808, e-pasta adrese: hotelbooking@Tallink.ee

Personas datu „pārzinis” ir juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Personas datu apstrādātāji
Tallink Hotels datu apstrādātāji ir trešās puses, ar kurām mums var būt nepieciešams kopīgot personas informāciju, lai palīdzētu mums nodrošināt Jums pakalpojumus un produktus. Tallink Hotels datu apstrādātāji ietver:
• mūsu meitas uzņēmumus vai filiāles;
• mūsu trešo pušu partnerus, kuri apstrādā informāciju mūsu vārdā, lai palīdzētu mums īstenot mūsu iekšējo uzņēmējdarbību;
• tiesībaizsardzības iestādes, lai izpildītu jebkādu juridisku pienākumu.

Datu aizsardzības inspektors
Lai nodrošinātu augstu personas datu aizsardzības līmeni, Tallink Hotels ir izvirzījis datu aizsardzības inspektoru (turpmāk — „DAI”) ar eksperta zināšanām par datu aizsardzības tiesību aktiem un praksi. DAI palīdz Tallink Hotels nodrošināt atbilstību personas datu aizsardzības principiem.

DAI darbojas Tallink Hotels kā kontaktpunkts datu subjektiem ar pieprasījumiem un/vai jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību un personas datu apstrādi Tallink Hotels. Datu subjekti var sazināties ar DAI par visiem jautājumiem saistībā ar to personas datu apstrādi un to tiesību izmantošanu.

Tallink DAI kontaktinformācija:
Datu aizsardzības inspektors
Sadama 5/7, 10111 Tallina, Igaunija
dpo@tallinks.com

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Tallink Hotels apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot šajā Privātuma politikā noteiktos principus.

Pārredzamība
Tallink Hotels apstrādā Jūsu personas datus godīgā un pārredzamā veidā un tikai tad, kad mums saskaņā ar tiesību aktiem ir atļauts apstrādāt Jūsu personas datus.

Mērķa ierobežojums
Tallink Hotels apkopo Jūsu personas datus konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem. Mēs neveiksim turpmāku Jūsu personas datu apstrādi veidā, kas neatbilst sākotnējiem mērķiem. Apstrādājot Jūsu personas datus mērķim, kas neatbilst sākotnējai iecerei, mēs paļaujamies tikai uz juridiskajiem pamatiem, kas izriet no tiesiskajiem aktiem (piemēram, saņemot pieprasījumus no tiesām vai tiesībaizsardzības iestādēm), vai mēs lūdzam Jūsu apstiprinājumu attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi tādam mērķim, kas neatbilst sākotnēji norādītajam mērķim, kad sniedzāt mums savus personas datus.

Datu minimizācija
Tallink Hotels dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Tallink Hotels apstrādātie personas dati ir piemēroti, atbilstīgi un tikai tādi, kas nepieciešami saistībā ar mērķiem, kuriem tie tiek apstrādāti. Mēs neapstrādājam nekādu lieku informāciju par Jums.

Precizitāte
Tallink Hotels mērķis ir nodrošināt, lai personas dati būtu precīzi un nepieciešamības gadījumā tiktu atjaunināti. Tallink Hotels veic visus pamatotos pasākumus, lai garantētu, ka neprecīzi personas dati tiek nekavējoties dzēsti vai izlaboti. Ja personas dati izrādās nepatiesi, Tallink Hotels arī sniedz Jums iespēju tos labot un/vai dzēst. Lai to izdarītu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: privacy@Tallink.com.

Glabāšanas ierobežojums
Tallink Hotels glabā Jūsu personas datus formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, tikai tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes mērķu īstenošanai.

Integritāte un konfidencialitāte
Tallink Hotels apstrādā Jūsu personas datus veidā, kas garantē attiecīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret nepilnvarotu vai nelikumīgu apstrādi. Tallink Hotels veiks visus iespējamos pamatotos pasākumus pret datu zudumiem, iznīcināšanu vai bojājumiem. Tallink Hotels veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai uzlabotu drošību, veicot personas datu apstrādi. Lai padziļinātu izpratni un zināšanas par personas datu aizsardzību Tallink Hotels, tiek organizētas apmācības par privātumu Tallink Hotels darbiniekiem, kas apstrādā Jūsu personas datus. Turklāt mūsu darbiniekiem ir saistošas konfidencialitātes saistības, un mēs darām visu iespējamo, lai droši uzglabātu Jūsu personas datus. Tallink Hotels darbinieki var piekļūt personas datiem un izmantot tos tikai tad, ja tie ir pilnvaroti šādu darbību veikšanai, un tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Tallink Hotels parasti neapstrādā īpašu kategoriju personas datus (sensitīvus datus, piemēram, personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko piederību, politiskos, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, veselības datus). Tallink Hotels apstrādā šāda veida personas datus tikai tad, kad tam ir juridisks pamats, piemēram, ja saskaņā ar tiesību aktiem mums ir pienākums vai ir atļauts apstrādāt šāda veida sensitīvus personas datus. Piemēram, mēs varam apstrādāt veselības datus, ja rodas nepieciešamība sniegt neatliekamo palīdzību vai kad lūdzat mums palīdzību Jūsu veselības stāvokļa dēļ.

Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
Izstrādājot, projektējot, atlasot un izmantojot lietotnes, pakalpojumus un produktus, kuru pamatā ir personas datu apstrāde, vai veicot personas datu apstrādi.

3. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Tallink Hotels ir svarīga datu subjekta tiesību ievērošana, tāpēc šim jautājumam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Kad to pieprasa datu subjekts, Tallink Hotels sniedz informāciju par šo konkrēto datu subjektu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nepieciešams, lai aplieciniet savu identitāti, pirms varam Jums palīdzēt jebkurā pieprasījumā saistībā ar personas datiem.

Tas nozīmē, ka, izskatot Jūsu pieprasījumu un rodoties šaubām, Tallink Hotels var lūgt Jums sniegt papildinformāciju, lai veiktu datu subjekta identificēšanu. Mēs to darām, lai būtu pārliecināti par datu subjekta identitāti un noteiktu, vai mēs nodrošinām pareizo informāciju pareizajai personai.

Ja mērķiem, kuriem Tallink Hotels apstrādā personas datus, nav nepieciešama vai vairs nav nepieciešama datu subjekta identifikācija, Tallink Hotels nav pienākums saglabāt, iegūt vai apstrādāt papildinformāciju, lai identificētu datu subjektu. Pēc datu subjekta pieprasījuma un, ja iespējams, Tallink Hotels attiecīgi informēs datu subjektu par šāda veida apstrādi.

Datu subjekta piekļuves tiesības — Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, kurus apstrādā Tallink Hotels. Tas ļauj Jums būt informētam, kā arī pārliecināties, kāda veida personas datus par Jums Tallink Hotels apstrādā un kā notiek šī apstrāde. Jūs varat arī vērsties pie Tallink Hotels un jautāt, kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jums radušās neskaidrības vai Jūs vēlaties mums uzdot papildu jautājumus. Mēs vēlamies atbildēt Jums pēc iespējas ātrāk, bet mēs cenšamies to izdarīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Sarežģītāku pieprasījumu gadījumā mēs varam pagarināt atbildes laiku par vēl diviem mēnešiem. Tādā gadījumā mēs sazināsimies ar Jums par atbildes laika pagarināšanu un izskaidrosim Jums iemeslus. Lai uzdotu mums jautājumus par Jūsu datu apstrādi, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi privacy@Tallink.com.

Kopijas — Tallink Hotels pēc Jūsu pieprasījuma bez maksas nodrošinās Jūsu datu kopiju, kad Jums tā būs nepieciešama. Par turpmāk pieprasītām kopijām Tallink Hotels var iekasēt maksu, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, ja no datu subjekta saņemtie pieprasījumi atkārtojas. Tallink Hotels var pilnībā atteikties izpaust datus kopijas veidā vai atteikties nodrošināt kopiju, kad tas nesamērīgi ietekmē citu datu subjektu tiesības un brīvību un nevar veikt mazākus stingrus pasākumus.

Labošanas tiesības — visi datu subjekti, kas ievēro, ka viņu personas dati nav atjaunināti, ir nepatiesi vai tie ir jākoriģē, var vērsties pie Tallink Hotels un panākt šo datu labošanu un koriģēšanu. Jūs varat arī panākt Jūsu nepilnīgo personas datu papildināšanu. Tallink Hotels nodrošinās pēc iespējas ātrāku šo personas datu koriģēšanu. Lai panāktu šo darbību veikšanu, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@Tallink.com.

Dzēšanas tiesības („tiesības tikt aizmirstam”) — šīs tiesības ļauj datu subjektiem panākt savu personas datu dzēšanu, ja piemērojams kāds no šiem pamatojumiem:
• personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
• datu subjekts atsauc piekrišanu;
• datu subjekts iebilst pret apstrādi un nepastāv prioritāras likumīgas intereses attiecībā uz apstrādi;
• personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
• personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai tāpēc, ka personas dati tika apstrādāti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu (piemēram, lietotņu) piedāvāšanu bērnam.

Dzēšanas tiesības nav absolūtas tiesības, tāpēc Jūsu pieprasījums izdzēst Jūsu personas datus var nenozīmēt, ka pēc pieprasījuma tiks izdzēsti visi Jūsu dati. Reizēm mums saskaņā ar tiesību aktiem ir pienākums saglabāt daļu datu, un šādos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim izpildīt Jūsu dzēšanas pieprasījumu. Tas var attiekties arī uz gadījumiem, kad mums nepieciešams saglabāt šos datus, lai īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu — izmantojot šīs tiesības, datu subjekti var „bloķēt” vai apturēt Tallink Hotels veikto personas datu apstrādi. Tādējādi Tallink Hotels ir atļauts tikai uzglabāt esošos personas datus, bet ne veikt to turpmāku apstrādi. Pēc Jūsu pieprasījuma Tallink Hotels ierobežo Jūsu personas datu apstrādi līdz precizitātes pārbaudei vai kad Jūs apstrīdat Jūsu personas datu precizitāti. Tallink Hotels var būt arī pienākums ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, kad Tallink Hotels tie vairs nav nepieciešami, bet Jums šie dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu prasību.

Datu pārnesamības tiesības — Jūs varat izmantot tiesības strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus par Jums, kurus Jūs esat norādījis Tallink Hotels. Izmantojot šīs tiesības, Jūs varat izmantot tiesības tieši pārsūtīt Jūsu personas datus no viena pārziņa citam, kad tas ir tehniski iespējams.

Iebildumu izteikšanas tiesības — Jums ir tiesības ar Jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ jebkurā brīdī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, tai skaitā profilēšanu. Tādā gadījumā Tallink Hotels vairs neapstrādās šos personas datus, ja vien Tallink Hotels nebūs likumīga personas datu apstrādes pamata.
• Kad Tallink Hotels apstrādā personas datus tiešās tirgvedības mērķiem, datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības nolūkā, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešu tirgvedību, un to var darīt jebkurā brīdī un bez maksas.
• Kad datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības mērķiem, Tallink Hotels vairs neapstrādā personas datus šādiem mērķiem. Tādā gadījumā Tallink Hotels pārtrauc Jūsu personas datu apstrādi tirgvedības mērķiem, bet var nepārtraukt to apstrādi citiem likumīgiem mērķiem.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei — visiem datu subjektiem ir tiesības vērsties pie datu aizsardzības iestādes ar sūdzību, ja datu subjekts uzskata, ka ar to saistīto personas datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības tiesību aktos un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētos noteikumus un netiek veikta saskaņā ar tiem. Valsts uzraudzības iestāde Igaunijā ir Andmekaitse Inspektsioon, Somijā — Tietosuojavaltuutettu, Latvijā — Datu valsts inspekcija, bet Zviedrijā — Datainspektionen.

Tiesības atsaukt piekrišanu — ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktas apstrādes likumību, ja apstrādes pamatā ir piekrišana. Pirms piekrišanas sniegšanas datu subjekts tiek par to informēts. Tallink Hotels pārtrauks personas datu apstrādi, ja vienīgais apstrādes pamats ir piekrišana. Ja pastāv cits(-i) likumīgs(-i) pamats(-i) personas datu apstrādei (piemēram, līgums, likumīgas intereses), apstrādi var turpināt, balstoties uz šo pamatu.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Tallink Hotels apstrādā personas datus dažādiem mērķiem. Dažādos gadījumos Tallink Hotels apstrādā personas datus mērķiem, kas ietver:
• pārdošanas darbības;
• tirgvedību, tiešo tirgvedību profilēšanas ceļā, kā arī pārdošanas un reklāmas piedāvājumu izteikšanai;
• datu analīzi tirgvedības mērķiem;
• rezervācijas un klientiem paredzētos pakalpojumus;
• rēķinu izrakstīšanu un saistīto saziņu ar klientiem;
• naktsmītnes un citu pakalpojumu nodrošināšanu;
• juridiskus mērķus un juridiskus pienākumus;
• klientu atsauksmju saņemšanu un apstrādi;
• aptauju veikšanu klientu atsauksmju saņemšanai un pakalpojumu uzlabošanai;
• drošības pasākumu īstenošanu un negadījumu risināšanu.

5. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Tallink Hotels apstrādātie personas dati ietver datu subjekta:
• vārdu un uzvārdu;
• dzimšanas datumu;
• valstspiederību un dzimumu;
• adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu kontaktinformāciju;
• bankas kartes, lojalitātes kartes (Club One) un klienta konta numura informāciju;
• datus par pirkumiem un Tallink Hotels piedāvātājiem pakalpojumiem, tai skaitā datus saistībā ar precēm/pakalpojumiem un to daudzumu;
• pārdošanas un apmešanās datus, tai skaitā datumu un laiku;
• klientu veselības datus (tikai tad, ja Tallink Hotels klienti sniedz mums šos datus vai tie ir nepieciešami, lai aizsargātu datu subjektu intereses);
• citus personas datus, ko datu subjekti brīvprātīgi izpauduši Tallink Hotels (piemēram, personas datus, ko klienti snieguši Tallink Hotels, aizpildot klientu atsauksmju veidlapas).

7. PROFILĒŠANA UN TIRGVEDĪBA

Profilēšana Tallink Hotels ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver personas datu izmantošanu, lai novērtētu noteiktus personīgos aspektus saistībā ar datu subjektu. Profilēšana Tallink Hotels var tikt veikta, piemēram, lai analizētu vai paredzētu aspektus saistībā ar klientu personīgajām preferencēm, interesēm, rīcību, atrašanās vietu vai kustībām. Profilēšanas rezultātā Tallink Hotels apņemas piedāvāt labākos pakalpojumus un preces Tallink Hotels klientiem, pamatojoties uz piekrišanu, līgumu vai likumīgām interesēm, lai apmierinātu visas Tallink Hotels klientu vajadzības.

Tallink Hotels var izmantot dažādus profilēšanas veidus. Lai izteiktu piedāvājumus, Tallink Hotels iedala piedāvājumu saņēmējus, piemēram, pēc ceļojumu paradumiem, valodas, valstspiederības un dzīvesvietas (lai nosūtītu piedāvājumu saprotamā valodā un uzrunātu klientus konkrētā reģionā), vecumu (lai izteiktu noteiktai vecuma grupai piemērotāko piedāvājumu), iepriekšējiem ceļojumiem un pirkumiem (lai nosūtītu piedāvājumus saistībā ar produktiem, ko klients vislabprātāk izvēlas).

Kad personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības mērķiem, datu subjekti var atteikties no to personas datu izmantošanas šādiem mērķiem un izmantot tiesības iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības mērķiem. Piemēram, ja Tallink Hotels nosūta Jums informatīvo biļetenu ar dažādiem piedāvājumiem un Jūs vairs nevēlaties tos saņemt, Jūs vienmēr varat atteikties no šo piedāvājumu saņemšanas. Pēc piedāvājumu atsaukšanas klienti var izteikt vēlmi atkal saņemt šos piedāvājumus.

Tallink Hotels var klientiem nosūtīt reklāmas vai izvietot tās Tallink Hotels tīmekļa vietnē saistībā ar tā pakalpojumiem, klientu apmierinātības anketas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā vai citu darījumu partneru piedāvājumus. Klienti var jebkurā brīdī atteikties saņemt šādas reklāmas, anketas un piedāvājumus, informējot Tallink Hotels, izmantojot automatizētiem atteikumiem paredzētās saites.

8. SĪKFAILU IZMANTOŠANA

Sīkfaili ir faili, kas apkopo dažādu tehnisko informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietnes lietojumu, piemēram, lietotāja apmeklētās lapas un apmeklēšanas secību. Tallink Hotels izmanto tehniska rakstura sīkfailus (piemēram, statistikas nolūkā) un sīkfailus, kas ļauj identificēt vieslietotājus, atvieglot un personalizēt apmeklētāju pieteikšanos un kustību vietnē, kā arī izmērīt un analizēt lietotāju paradumus. Sīkfaili ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par datu subjekta apmeklējumu, piemēram, izvēlēto valodu un citiem iestatījumiem.

Kad Tallink Hotels klienti izmanto Tallink un ārējos pakalpojumus, pakalpojumu sniedzēji un partneri var nosūtīt uz lietotāja datoru sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai uzlabotu un veidotu lietotāja pieredzi tiešsaistē. Tomēr Jūs varat arī izveidot savus pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai tie informētu Jūs, kad saņemat sīkfailu vai automātiski noraidītu tā pieņemšanu. Tādējādi Jūs pats varat izlemt, vai vēlaties pieņemt sīkfailus. Vienlaikus, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas Tallink Hotels tīmekļa vietņu funkcijas vai pakalpojumi bez sīkfailiem var nedarboties pareizi.

Tallink Hotels tīmekļa vietne var arī izmantot dažādus izsekošanas un analītikas rīkus, lai apkopotu informāciju, analizētu un izmērītu vietnes lietojumu vai Tallink Hotels materiālu un reklāmu efektivitāti, t. i., kā Tallink Hotels materiāli uzrunā klientus.

9. DROŠĪBAS PASĀKUMI

Tallink Hotels saglabā visu tam izpausto personas datu stingru konfidencialitāti un aizsargā klientu un darbinieku personas datus pret nelikumīgu nokļūšanu trešo pušu rīcībā, īstenojot efektīvus IT drošības pasākumus.

Tallink Hotels īsteno drošības pasākumus, kuros ievērota apstrādes būtība, apjoms, konteksts un mērķi, kā arī fizisku personu tiesību un brīvības apdraudējums. Šie pasākumi ietver inter alia atbilstīgus IT, tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, pseidonimizāciju un anonimizāciju. Šādi pasākumi tiek īstenoti, lai garantētu, ka personas dati pēc noklusējuma netiek padarīti pieejami nenoteiktam skaitam personu, ja tā nav paredzēts, un kopumā nodrošinātu personas datu aizsardzību. Turklāt, izmantojot videonovērošanu, Tallink Hotels izvieto zīmes, ko datu subjekti var saskatīt un izlasīt.

10. ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMS

Ņemot vērā iespējamās izmaiņas tiesību aktos un judikatūrā, kā arī augstu personas datu aizsardzības līmeni nodrošinošo tehnoloģiju pilnveidi, Tallink Hotels patur tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Līdz ar to uz šo Privātuma politiku attiecas periodiska pārskatīšana un nepieciešamības gadījumā — iespējamās izmaiņas. Mēs publicēsim visas Privātuma politikas izmaiņas Tallink Hotels tīmekļa lapā un, ja izmaiņas būs būtiskas, mēs nodrošināsim pamanāmāku paziņojumu. Mēs arī arhīvā glabāsim šīs Privātuma politikas iepriekšējās versijas.