a subsidiary of Tallink Grupp
Open navigation Search
Close navigation

Broneeri tuba Tühista või muuda oma broneering siin

1

2

3

4

Isikuandmete kaitse ja nende töötlemine AS-is Tallink Grupp

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtjate (edaspidi Tallink) suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Tallink klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu Tallinkis tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.

– Tallink hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.

– Tallink hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Tallink seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

– Tallink ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.

– Tallinkil on õigus edastada isikuandmeid Tallinki volitatud töötlejatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid pakkumaks kliendile parimat teenust. Tallink vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Tallinki isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on AS Tallink Grupp (aadress Sadama 5/7, Tallinn, telefon 640 9810, meiliaadress teave@tallink.ee). Volitatud töötlejate nimekirja leiate siit.

– Tallink võib saata oma klientidele reklaampakkumisi enda või oma tütarettevõtjate teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil või ka muude koostööpartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Tallinkile.

– Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Tallinki kliendiandmebaasist teatades sellest telefonil 17 808 või meiliaaderssil booking@tallink.ee.

– Tallinki töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

– Tallink säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

– Tallinki poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, sugu, telefoninumber, meiliaadress, teenuste tarbimine, ostud müügikohtades.